Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR

1.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez TIME FOR FRIENDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań; rejestracja: Sąd Rejonowy w Poznaniu, numer KRS: 629100; NIP: 7831744830; kapitał zakładowy: PLN 5,000.00; „Administrator”) w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) i z innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

1.2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych; Ty jako podmiot danych możesz skontaktować się z Administratorem w kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych oraz w celu realizacji uprawnień wynikających z RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych (łącznie, „Przepisy o Ochronie Prywatności”) pod następującym adresem email: [email protected] („Punkt Kontaktowy”).

2. PRZETWARZANIE

2.1.Przetwarzanie dokonywane przez Administratora może dotyczyć Twojego imienia, nazwiska, adresu email, a także innych informacji dotyczących Ciebie jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Dane Osobowe”), które decydujesz się ujawnić, przekazać lub w inny sposób swobodnie i świadomie udostępnić Administratorowi.

2.2.Co do zasady, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, umowy lub uzasadnionych interesów.

2.2.1. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Administrator zapewni, by Twoje przyzwolenie na przetwarzanie było dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne, a zapytanie o zgodę – przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Administrator poinformuje Cię przed odebraniem zgody, i niniejszym informuje Cię, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2.2.2. Jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Administrator będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

2.2.3. Administrator może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu marketingu bezpośredniego, by przeciwdziałać oszustwom, nadużyciom oraz uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej lub w innych celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.3. Dla uniknięcia wątpliwości, również gdy informacje handlowe lub marketing bezpośredni dotyczą oferty produktowej osób trzecich („Zaufani Partnerzy”) określenie celów i sposobów przetwarzania Twoich Danych Osobowych dokonywane jest przez Administratora. Wśród naszych Zaufanych Partnerów znajdziesz: OVH sp. z o.o. – pełna i aktualna informacja co do Zaufanych Partnerów jest dostępna za pośrednictwem Punktu Kontaktowego.

2.4. Administrator nie przechowuje Danych Osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdy Twoje konto zostanie zamknięte, wszystkie Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. Gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, który jest skuteczny bezwarunkowo.

3. DANE OSOBOWE

3.1. Przy zakładaniu konta zostaniesz poproszony o podanie Danych Osobowych, takich jak pełne imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Inne Dane Osobowe przekazywane nam przez Ciebie mogą obejmować: (a) informacje dotyczące wybranych przez Ciebie kategorii (np. moda, sport, polityka) i późniejszych zmian, (b) informacje dotyczące Twoich preferencji językowych oraz (c) informacje, które mogą nam pomóc nawiązać, utrzymać oraz zaadresować korespondencję z Tobą. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia konta.

3.2. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z aplikacji (adres IP, domena) do generowania odnośnych statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają Twoich Danych Osobowych.

3.3. Administrator wykorzystuje pliki cookie i inne technologie, aby rozpoznać fakt oraz zapamiętać dane logowania i Twoje preferencje, dostosować usługi do Twoich indywidualnych potrzeb oraz inaczej ulepszać i optymalizować aplikację oraz usługi. Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookie, powinieneś wybrać odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki – w takim przypadku niektóre części aplikacji lub usługi mogą nie funkcjonować właściwie.

3.4. Informacje pobierane od Ciebie są wykorzystywane do poprawy komfortu korzystania z aplikacji. Ponadto, informacje te są wykorzystywane, aby: (a) ułatwić założenie konta, (b) zidentyfikować Ciebie, (c) nawiązać, utrzymać oraz zaadresować korespondencję z Tobą, a także (d) przesyłać newsletter. Administrator używa zanonimizowanych Danych Osobowych w celu ustalenia wzorców i trendów użytkowania, analizowania problemów i wniosków oraz usprawniania aplikacji dla naszych użytkowników.

4. ODBIORCY

4.1. Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług oraz ich zasobów, by prowadzić działalność, która angażuje Twoje Dane Osobowe. Tym sposobem Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione, a także w rezultacie być przetwarzane przez, OVH sp. z o.o., dopóki dostarcza nam usługę hostingu, a nadto Bugsnag Inc., dopóki dostarcza nam analitykę, GOOGLE, FACEBOOK dopóki korzystamy z ich narzędzi. Wymienieni wyżej odbiorcy Twoich Danych Osobowych reprezentują kategorie podmiotów, jednostek i osób, którym Administrator może ujawnić Twoje Dane Osobowe.

4.2. Jeśli postanowisz skorzystać z funkcji wymagających połączenia z portalami społecznościowymi (FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE PLUS, itp.)., Administrator pozyska lub przekaże Twoje Dane Osobowe stosownie do Twojego życzenia. Administrator nie odpowiada za przetwarzanie Twoich Danych Osobowych podczas korzystania przez Ciebie z usług osób trzecich.

4.3. Administrator może udostępnić Twoje Dane Osobowe, jeśli uzna to za konieczne w następujących okolicznościach:
(a) w związku z ustaleniem, obroną lub dochodzeniem roszczeń prawnych,
(b) aby przestrzegać odpowiednich przepisów prawa,
(c) w celu ochrony praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw Administratora lub osób trzecich,
(d) aby zapewnić pomoc lub zapobiec pewnym rodzajom ewentualnego naruszenia prawa.

4.4. Wszelkie przetwarzanie Twoich Danych Osobowych będzie miało miejsce na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nigdzie indziej, chyba że za Twoją zgodą.

5. TWOJE PRAWA

5.1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Przepisów o Ochronie Prywatności, przysługuje Ci w stosunku do Administratora prawo dostępu do, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a także do sprzeciwu wobec przetwarzania, za pośrednictwem, w szczególności, Punktu Kontaktowego.

5.2. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jeżeli żądanie dotyczące Twoich praw wnosisz drogą elektroniczną, informacja zwrotna zostanie Ci dostarczona, w miarę możliwości, tą samą drogą, chyba że zażądasz innej formy.

5.3. Możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w polskich realiach jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.4. Podstawy prawne przetwarzania i korzystanie z Twoich praw określają okres, przez który Twoje Dane Osobowe będą przechowywane. Przykładowo, Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli wycofasz zgodę lub gdy umowa, której jesteś stroną, zostanie w pełni wykonana. Co do zasady, dostarczenie Danych Osobowych jest dobrowolne; Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.